digifarm.be

Over Digifarm

DigiFarm is een energiek, dynamisch bedrijf met als core business het bieden van ICT-oplossingen op maat van uw organisatie.

Netwerken

JDTCEen volledig nieuw netwerk uitbouwen of een bestaande omgeving uitbreiden of optimaliseren?

Wij bieden steeds de gepaste oplossing!

ICT diensten

ModulesWij bieden u ICT-diensten aan op maat samen met de nodige ondersteuning en opvolging van uw projecten.

WiFi

What's thems?digiFarm realiseert het draadloos netwerk op maat van uw onderneming!

Drupal CMS

Drupal is een 'open-source platform' en 'content management system' waarmee dynamische websites kunnen worden gebouwd.

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen DigiFarm en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. Als verkoper wordt altijd bedoeld:

DigiFarm B.V.B.A
Ondernemingsnummer 0835.167.228 RPR Mechelen
Kleinmannekensstraat 8
2580 Putte

Als koper wordt bedoeld: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die producten of diensten bestelt bij de verkoper.
Elke bestelling en aanvraag houdt de aanneming in van onze voorwaarden door de koper.

Artikel 2: Voorstellen en bestellingen 
A: Ten aanzien van particulieren:
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de koper toe om binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij van de verkoop afziet. De goederen moeten dan binnen een aanvaardbare termijn (maximum 2 werkdagen) na deze kennisgeving volgen.
Wanneer de koper wil afzien van de verkoop kan hij dat doen binnen de 7 werkdagen die volgen op de levering van de bestelling. DigiFarm zal de koper terugbetalen zodra de goederen terug werden ontvangen, behalve:

• Wanneer de goederen beschadigd zijn.
• Wanneer de originele verpakking beschadigd is.
• Wanneer het om goederen gaat waarbij op voorhand werd aangegeven dat ze niet terugneembaar zijn. Bijvoorbeeld op basis van specifieke eigenschappen en/of configuraties op maat van de klant.
• Wanneer het zegel van de verpakking van de audio, video of informaticaproducten is verbroken.

De koper draagt de verzendingskosten voor het terugsturen van de bestelling. Bij de teruggestuurde goederen moet de originele pakbon bijgevoegd zijn.

Al onze voorstellen en prijslijsten (zie “artikel 3” voor offertes) zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van DigiFarm gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.

Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt DigiFarm slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook elektronische bestellingen van de klant dienen door DigiFarm steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn.

DigiFarm behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van DigiFarm een andere verkoopprijs vermeldt. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.

DigiFarm behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van minimum 15,00 euro per wijziging aan te rekenen op elke bestelling waaraan een klant wijzigingen wenst aan te brengen en die reeds door DigiFarm verwerkt is. Deze wijziging kan gaan om een toevoeging van lijnen aan een bestelling, een wijziging van het aantal bestelde eenheden, een wijziging van product, enz.

DigiFarm kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van DigiFarm, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. DigiFarm is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

De prijzen betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen. Kosten, verpakkingen en belastingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen. De vervoerskosten zijn ten laste van de klant.

DigiFarm biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen per e-mail, telefonisch of elektronisch via onze webshop.

Bij het plaatsen van een bestelling bij DigiFarm dient de klant zichzelf te identificeren door zijn naam en adresgegevens te verstrekken alsook eventueel het ondernemingsnummer.

Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekende inkooporder.

DigiFarm kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

DigiFarm is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

B) Ten aanzien van bedrijven:
Al onze voorstellen en prijslijsten (zie “artikel 3” voor offertes) zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van DigiFarm gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.

Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt DigiFarm slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook elektronische bestellingen van de klant dienen door DigiFarm steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn.

DigiFarm behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van DigiFarm een andere verkoopprijs vermeldt. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.

DigiFarm behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van minimum 15,00 euro per wijziging aan te rekenen op elke bestelling waaraan een klant wijzigingen wenst aan te brengen en die reeds door DigiFarm verwerkt is. Deze wijziging kan gaan om een toevoeging van lijnen aan een bestelling, een wijziging van het aantal bestelde eenheden, een wijziging van product, enz.

DigiFarm kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van DigiFarm, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. DigiFarm is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

De prijzen betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen. Kosten, verpakkingen en belastingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen. De vervoerskosten zijn ten laste van de klant.

DigiFarm biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen per e-mail, telefonisch of elektronisch via onze webshop.

Bij het plaatsen van een bestelling bij DigiFarm dient de klant zichzelf te identificeren door zijn naam en adresgegevens te verstrekken alsook eventueel het ondernemingsnummer.

Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekende inkooporder.

DigiFarm kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

DigiFarm is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Artikel 3: Offertes
De door DigiFarm gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door DigiFarm aan de wederpartij. De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Levering
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken of diensten af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken of diensten in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

Artikel 5: Levertijd
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.

Artikel 6: Deelleveringen
Het is DigiFarm toegestaan verkochte zaken en diensten in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken of diensten vatbaar zijn voor levering in gedeelten is DigiFarm bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
DigiFarm is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken of diensten. DigiFarm staat er niet voor in dat de zaken of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen.
De aansprakelijkheid van DigiFarm is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 8 : Koopprijs en betaling
De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken of diensten, de eventueel bijkomende kosten van verpakking, vervoer en aflevering.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na afleverdatum tenzij anders aangegeven.

Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt DigiFarm zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.

Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50 Euro alsook een verwijlintrest van 1% per maand.

Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaardt en goedgekeurd zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

De geleverde goederen blijven eigendom van DigiFarm tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren. Op straffe van schadevergoeding zal de klant DigiFarm bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De klant verbindt er zich toe DigiFarm in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan DigiFarm meegedeeld worden.

De klant verbindt zich ertoe onze goederen te komen halen of te aanvaarden, uiterlijk binnen de vijf dagen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen te zijner beschikking zijn.

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van DigiFarm op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

• indien na het sluiten van de overeenkomst aan DigiFarm omstandigheden ter kennis komen die DigiFarm goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
• indien DigiFarm de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
• in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.

In deze gevallen kan DigiFarm naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan.

Artikel 10: Overmacht
Indien DigiFarm door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan DigiFarm zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan DigiFarm afhankelijk is.

Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Heeft DigiFarm bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11: Klachten
Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.

De eventuele terugzending van goederen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van DigiFarm. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende goederen gebeurd is binnen een termijn van 5 dagen vóór de retouraanvraag.

Specifieke bestelde en niet courante goederen kunnen nooit teruggeleverd worden aan DigiFarm. Indien DigiFarm toelaat dat goederen kunnen worden teruggezonden, zal aan de klant een retournummer (RMA) toegekend worden. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 5 dagen vanaf datum van toekenning door DigiFarm.

Gedurende voornoemde termijn van 5 dagen dienen de goederen bij DigiFarm te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de goederen moet dit retournummer duidelijk op de bijgevoegde transportdocumenten vermeld worden. Enkel goederen in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden.

De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van DigiFarm, worden de terugzendingkosten gedragen door de klant en heeft DigiFarm het recht om een restocking & handling fee ten bedrage van minimaal 10 % van de aangekochte goederen aan te rekenen aan de klant.

Bij betwisting van de levering, in geval van niet levering, onvolledige levering, enz. is de klant gerechtigd om het bewijs van levering op te vragen binnen 2 (twee) maand na bevestiging van bestelling. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden.

Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.

Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

Artikel 12: Intellectuele rechten op software
De aangeboden software blijft uitsluitend eigendom van de fabrikant. Enkel een gebruikslicentie wordt toegestaan. De gebruiker zal deze onder geen enkele vorm kunnen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende noch ten kosteloze titel. De gebruiker zal de eigendomsmeldingen ten voordele van de vennootschap, aangebracht op de software en de handleiding, in goede staat houden en zal er voor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft.
Het is de klant verboden onze goederen of onderdelen ervan op om het even welke wijze te wijzigen, na te maken, de namaking ervan toe te laten of te bevoordelingen. Onze klanten - tussenpersonen tussen DigiFarm en de gebruiker - zijn ertoe gehouden de hier vermelde alinea’s met betrekking tot de intellectuele rechten op software of een tekst met dezelfde draagwijdte in hun verkoopsvoorwaarden te vermelden.

Artikel 13. Uitvoerbeperkingen
De klant verbindt er zich toe de wettelijke voorwaarden van controle op uitvoer zoals opgelegd door de Verenigde Staten, evenals de wetten van de Europese Unie en haar lidstaten in deze materie, te respecteren. In het geval van uitvoer van bepaalde goederen buiten de Europese Unie, heeft de klant de verplichting om voorafgaand een schriftelijke toelating van de producent te bekomen. Bij inbreuk op deze clausule, zal de klant DigiFarm vergoeden voor hieruit voortvloeiende schade, kosten, en uitgaven.

Artikel 14. Milieu
DigiFarm kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de klant. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving, waaronder wetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs. DigiFarm heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan de klant.

Artikel 15. Waarborg
Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. De aansprakelijkheid van DigiFarm in het kader van deze waarborg is in elk geval beperkt tot het bedrag dat DigiFarm zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier. De klant moet zich voor wat betreft deze waarborg rechtstreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed.

Voor wat betreft verborgen gebreken die DigiFarm zelf niet kent of gekend heeft, is DigiFarm tot geen enkele vrijwaring gehouden.

DigiFarm is in ieder geval niet gehouden aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bv. voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van gegevens geregistreerd door de gebruiker), winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzingen van DigiFarm of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.

Een eventuele doorverkoop door de klant van de geleverde goederen of materialen kan geen enkele verzwaring van de aansprakelijkheid van DigiFarm met zich mee brengen. De klant vrijwaart DigiFarm voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen koper tegen DigiFarm zou kunnen richten en die de perken van de aanspraken zouden overschrijden die de klant zelf tegen DigiFarm zou kunnen laten gelden.

Artikel 16: Geschillenbeslechting
AI onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst kunnen enkel beslecht worden door de rechtbank van Mechelen.

Artikel 17: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen DigiFarm en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

You are here

Producten

  • Netwerken
  • Glasvezel
  • WiFi
  • Events
  • ...

Over DigiFarm

DigiFarm is een energiek, dynamisch bedrijf met als core business het bieden van ICT-oplossingen op maat van uw organisatie.

Contacteer ons

digiFarm BVBA